VIKK kutsub uueks õppeaastaks augustis oma kollektiivi tööle:

 • Inglise keele õpetaja (täiskoht)
 • Saksa keel õpetaja (osaline koormus, ca 0,5 kohta)
 • Vene keele õpetaja (osaline koormus, ca 0,5 kohta)
 • Füüsika õpetaja (osaline koormus, ca 0,5 kohta)
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja (liiklusseaduse mõistes, täiskoht)
 • finantsist-kulujuhi (täiskoht)

Töökoht:

Töökoht on Vana-Võidu Viljandimaal. Mootorsõidukijuhi õpetaja töökoht on Viljandimaa, aga ka Lõuna-Eesti teised maakonnad.

Kandideerimine:

Kandideerimiseks vabadele kohtadele esitada hiljemalt 17. juulil avaldus ja CV aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aineõpetaja töö kirjeldus:

 • Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes ja kooli õppekavades seatud eesmärkidega.
 • Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna.
 • Arendab valdkonna metoodikat koolis.
 • Professionaalse arengu eesmärgil ja oma kutseoskuste arendamiseks reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele.
 • Nõustab õppijaid ja lapsevanemaid.
 • Osaleb meeskonna liikmena kooli arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Nõuded aineõpetajale:

 • Haridustase magister
 • Aineõpetajaks kandideerija peab vastama õpetaja tase 7 nõuetele.
 •  
 • Varasem töökogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta.
 • Keeleõpetaja keeleoskus õpetatavas võõrkeeles kõnes ja kirjas kõrgtasemel.
 • Füüsikaõpetajal ühe võõrkeele oskus kesktasemel.
 • Arvutioskus interneti, kontoritarkvara ja, e-posti kasutamise tasemel.
 • Kasuks tuleb õpetaja kutsetunnistus.
 • Oluline on digioskuste olemasolu või valmisolek nende kiireks omandamiseks.

Töötingimused, töötasu:

 • Töökeskkond on kaasaegne, kooli hooned on rekonstrueeritud 2015-2016 aastal.
 • Töökoht on sisustatud kaasaegse õppetehnoloogiaga (smart tahvel, tahvelarvutid, õpetajal personaalne laptop, dokumendikaamera jms.).
 • Tööaeg vastavalt tunniplaanile. Õpetajatel on summeeritud tööaeg õppeaasta.
 • Töötasu vastavalt koormusepõhisele kokkuleppele. Miinimumpalk on riiklik miinimum. Täna 1000.-€. Palga osas võimalik läbi rääkida.
 • Võimalus teenida lisa kursuste korraldamisega, projektides osalemisel, õppematerjalide tootmisega.

Täiendav teave töö kohta:

Direktor Tarmo Loodus, 5020 580, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mootorsõidukijuhi õpetaja töö kirjeldus

Mootorsõidukijuhi õpetaja töö kirjeldus:

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja õpetab B, BE, C, CE kategooria sõiduki juhte.
 • Ta loob eeldused ja tingimused teeliikluses kasutatava sõiduki juhile vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kujunemiseks.
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, võtab vastutuse töö- või õppesituatsioonides.
 • Vastutab üksikisikute ja rühmade kutsealase arengu juhtimise eest
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja suunab teeliikluses kasutatava sõiduki juhiks õppija õppeprotsessi, vajalike teadmiste, oskuste, hoiakute ja vastutuse kujunemist ning valmistab teda ette elukestvaks õppeks.
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja tegutseb aktiivse ja efektiivse meeskonnaliikmena, õppides teistelt ning jagades omandatud teadmisi, oskusi ning kogemusi kolleegidega.
 • Teeb koostööd kolleegidega individuaalse ja/või õppegrupi õppeplaani ja tunnikava arendamiseks ning õppija või õpirühma õpiprobleemide lahendamiseks.
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja on võimeline looma õppijaga usaldusliku suhte.

Nõuded mootorsõidukijuhi õpetajale:

 • Haridustase bakalaureus või rakenduskõrgharidus.
 • Vastab liiklusseaduse § 118.  mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavatele nõudetele.
 • Vastab määruse „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ nõuetele: https://www.riigiteataja.ee/akt/109102015001
 • Mootorsõidukijuhi õpetajaks kandideerija peab vastama mootorsõidukijuhi õpetaja nõuetele või mootorsõidukijuhi õpetaja tase 7 nõuetele: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10612031
 • Varasem töökogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta.
 • Ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas kesktasemel.
 • Arvutioskus interneti, kontoritarkvara ja, e-posti kasutamise tasemel.
 • Kasuks tuleb A ja D kategooria sõidukijuhi õpetamise tunnistus
 • Kutseõppeainete õpetamisel tuleb kasuks kutseõpetaja kutse olemasolu.

Tööks vajalikud isikuomadused:

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja töös on olulised meelekindlus, emotsionaalne intelligentsus, psüühiline tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus- ja reageerimiskiirus.
 • Tööks vajalikud iseloomujooned on enesedistsipliin, nõudlikkus, korrektsus ja täpsus.

Töötingimused, töötasu:

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja tööaeg on paindlik vastavalt töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkuleppele. Vajadusel rakendame summeeritud tööaega, mis on neli kuud.
 • Töö toimub siseruumides, välitingimustes ning selleks otstarbeks kohaldatud sõidukis.
 • Töökeskkond on kaasaegne, kooli hooned on rekonstrueeritud 2015-2016 aastal.
 • Välitingimustes töötades jälgime kehtivaid töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid.
 • Sõiduõppe eripäraks on liiklemisega kaasnevad riskid ja ohutegurid (nt müra, vibratsioon, heitgaasid jmt). Toimub korrapärane tervisekontroll.
 • Töökoht on sisustatud kaasaegse õppetehnoloogiaga (smart tahvel, tahvelarvutid, õpetajal personaalne laptop, dokumendikaamera jms.).
 • Töötasu vastavalt koormusepõhisele kokkuleppele.
 • Võimalus teenida lisa kursuste korraldamisega, projektides osalemisel, õppematerjalide tootmisega.

Täiendav teave töö kohta:

VIKK AutoKooli juht Ady Anijärv, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 5079 412

 

 

Finantsist-kulujuht

Finantsist-kulujuht töö kirjeldus:

Kooli (hallatava riigiasutuse) eelarve, raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamine, s.h.: 
• Kassapõhise või tekkepõhise eelarve koostamine ja muutmine, selle täitmise tagamine
• Kooli finantsdokumentatsiooni korraldamine, vajalike menetlusprotsesside loomine, kordade väljatöötamine 
• Ostu- ja müügitehingute korraldamine, arvete haldamine arvekeskuses, laekumiste analüüs
• Riigihangete korraldamise tagamine 
• Majanduskulude ja muud teenistujatele tasutavate hüvitiste menetlemine 
• Lähetuste menetlemine
• Asjaajamine tsentraliseeritud raamatupidamise ja personaliosakonnaga. 
• Aruandluse tagamine juhtorganitele
• Palgaarvestuse korraldamine
• Kehtestatud finantskordade täitmise seire 

Nõuded finantsist-kulujuhi kandidaadile:

Haridustase: erialane kutse- või kõrgharidus

Varasem erialane töökogemus: vähemalt 3 aastat

Inglise keele oskus: algtasemel

Arvutikasutusoskus: e-posti, interneti, kontoritarkvara, riigis kasutatav tsentraalne majandustarkvara kasutamine

Muud nõuded: majandus- või finantsalane haridus, finantsjuhina

Lisainfo: kasuka tuleb varasem töötamine riigiasutuses. Töö ei eelda aastaaruande tegemist, seda tehakse tsentraliseeritud raamatupidamises RTK-s.

Võimalik teha osaliselt kaugtööd.

Töötingimused, töötasu:

Finantsist-kulujuht tööaeg on 40 tundi nädalas, paindlik, vastavalt töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkuleppele. Osa tööajast on võimalik teha kaugtööd.

Töökoht on sisustatud kaasaegsete ttövahenditega, kasutatakse RTK tarkvaralisi lahendusi.

Töötasu on kokkuleppel.

 

Täiendav teave töö kohta:

Direktor Tarmo Loodus This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 5020 580