Sündmus

Eesti keele algkurus (A1.2 tase) mitte-eestlastele. Начальный курс эстонского языка (уровень А1.2) для людей, не говорящих по-эстонски (tasuta). Бесплатно. 11 - 20. Märts Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing

Õppe sisu:

1. SISSEJUHATUS Введение (1 teor t + 1 pr t)

Õppegrupi keskmise taseme väljaselgitamine ja kursuse sisu tutvustamine. 

2. FAKTID ÕPPIJA MINEVIKU JA OLEVIKU KOHTA  /Факты из прошлой и настоящей жизни учащегося (2 teor t + 2 pr t)

Kordamine: isikuandmed, päritolukoht, sugulased, perekond jms.

3. ÕPPIJA ELUKESKKOND JA KODUKOHT / Окружающая среда и место жительства учащегося (3 teor t + 3 pr t)

Ümbruse kirjeldamine; oma kodukoha (kodulinna) tutvustamine; elutingimuste kirjeldamine; tunnete, soovide, väljendamine; tulevikuplaanidest rääkimine.

4. RIIK, ETTEVÕTLUS JA ENESETÄIENDAMINE / Государство, предприимчивость и самосовершенствование (2 teor t + 2 pr t)

Teadmised koduriigi kohta. Ettevõtte tutvustamine; praeguse ja eelmise töö kirjeldamine; õppimisvõimaluste leidmine.

5. TOIMETULEK AVALIKUS RUUMIS, VIISAKAS VESTLUS / Способность самостоятельно справляться с трудностями в общественных местах, вежливая беседа (3 teor t + 3 pr t)

Vestluse alustamine; viisakusväljendite kasutamine; kauba kohta küsimine poes või turul; ajamääruste, hindade väljendamine; broneeringute teostamine.

6. OLMEPROBLEEMIDE LAHENDAMINE /  Решение бытовых проблем   (3 teor t + 3 pr t)

Enesetunde kirjeldamine ja probleemi sõnastamine ning lahenduse leidmine; teadetest, kuulutustest, kataloogidest ja pakkumistest arusaamine.

7. ORIENTEERUMINE INFOÜHISKONNA VÕIMALUSTES / Ориентирование в возможностях информационного пространства (3 teor t + 3 pr t)

Informatsiooni hankimine ja jagamine (tänaval, telefoni teel, Internetis jne). Keeleõpe veebikeskkonnas.

8. VABA AEG JA MEELELAHUTUS / Свободное время и развлечения (2 teor t + 2 pr t)

Vaba aja sisustamise võimalused, harrastustest rääkimine; eestikeelse meediaga tutvumine ja selle mõistmine.

9. Osaoskuste test keeleoskustaseme hindamiseks A1.2 taseme nõudmiste alusel. (1 teor t+ 1 pr t)


Sihtgrupid:
Eesti keele õppest huvitatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel. Люди, не говорящих по-эстонски, которым необходимы знания эстонского языка.
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktika: 20 akad. tundi

Registreerimine avatud 2022-09-07
Registreerimine suletud alates 2023-01-11
Koolitaja :
  • Agnes Rannu
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo