Sündmus

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks (tasuta) 15 - 31. Märts Viljandi Kutseõppekeskus

Teoreetilise õppe teemad – 60 h

1) Elektrotehnika alused. 2) Elektrimõõtmised, 3) Elektervalgustus 4) Elektriaparaadid. 5) Paigaldustehnoloogia alused. 6) Elektrivarustus. 7) Elektrikomponendid ja –lülitused. 8) Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine. 9) Elektripaigaldiste käidu alused.10) Kutsealaga seotud normdokumendid. 11) Testi sooritamine.

Auditoorse õppe sisu lühikirjeldus: Oma töökoha korraldamine. Materjalide ja töövahendite valik. Tööde tehnoloogiline järjekord. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Juhistike valik ja paigaldus. Elektriseadmete s.h. kaitseseadmete valik ja paigaldus. Juhtmete otsamine ja ühendamine. Pind– ja süvispaigaldusviiside teostamine tüüppaigaldusviisidel A1 või A2, B1 või B2 ja C. Valgustusskeemide koostamine. Valgustite, lülitite, harukarpide ja juhtmete paigaldamine ja ühendamine vastavalt skeemile. Valgustuspaigaldise kontroll. Valgustuskilbi montaažiskeemi ja – plaani koostamine. Juhtmestiku (lattide), klemmliistude ja elektriaparaatide valik ning paigaldamine. Valgustuskilbi elektriskeemi ühendamine. Valgustuskilbi kontroll ja testimine. Elektri- ja tuleohutusnõuded elektripaigaldustööde teostamisel. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded elektripaigaldustöödel.

Praktilise õppe teemad – 20 h

1) Elektrotehnika alused. 2) Elektrimõõtmised. 3) Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine. 4) Sisetööde erioskused ja teadmised.

Praktilise õppe sisu lühikirjeldus: Õppija paigaldab nõuetekohaselt elektri-, side- ja infokaablid vastavalt etteantud projektile. Paigaldab kaablikanalid koos kaablite ja seadmetega, vajalikud kaitsetorud, märgistab kohtkindlate ja teisaldatavate seadmete, reserv- ja turvatoiteallikate juhistike ja tarvikute asukohad, paigaldab kaabliredelid ja abikonstruktsioonid, valib juhendamisel korralisteks mõõtmisteks mõõteriistad käidukavas määratud mõõtmiste läbiviimiseks ning kontrollib juhendamisel ja meeskonnatööna nende korrasolekut. Õppija viib läbi töörühma liikmena käidukavas ettenähtud korralised mõõtmised ja võrdleb saadud tulemuste vastavust eeskirjades määratud normidele või mõõteprotokollides etteantud arvväärtusele (seadmepassid, eeskirjad, kontrollmõõtmiste tulemused). Hindab ja analüüsib mõõtmistulemusi võimalike rikete ja kõrvalekallete tuvastamiseks elektripaigaldise töös ja võimalusel kõrvaldab need ning täidab nõuetekohaselt etteantud vormikohase akti. Valib vajalikud mõõteriistad pinge, voolutugevuse, võimsuse, isolatsioonitakistuse ja maandustakistuse mõõtmiseks, lähtudes etteantud tööülesandest. Määrab käidukava alusel elektripaigaldiste ja tarvikute elektrotehniliste näitajate mõõtmise järjekorra ja mõõdab juhendeid järgides asjakohaste mõõteseadmetega paigaldise elektritehnilisi näitajaid vastavalt elektriohutusnõuetele. Võrdleb mõõtetulemusi etteantud normväärtustega ja hindab mõõtetulemuste järgi elektripaigaldise tööd, kõrvalekallete ilmnemisel rakendab meetmeid nende kõrvaldamiseks. Teostab elektrimootorite hooldetöid ja kõrvaldab rikkeid vastavalt etteantud ülesandele. Õppija valib ja paigaldab elektrimootori vastavalt tööülesandele, arvestades asendatava mootori nimesildil olevaid andmeid. Mõõdab paigaldatud elektrimootori isolatsioonitakistuse, võrdleb andmeid mootori passis esitatuga ja hindab selle alusel mootori käivitamise otstarbekust. Elektrimehhaanilised mõõteriistad. Elektronmõõteriistad. Digitaalmõõteriistad. Elektritehniliste mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine, ülevaade riikliku järelevalve nõuetest. Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine. Ülevaade arvutiga koostöötavatest mõõtesüsteemidest.Sihtgrupid:
Elektritöid teinud inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud ja kes vajavad ettevalmistust 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks.
Maht: 80 akad. tundi
  • Auditoorne: 60 akad. tundi
  • Praktika: 20 akad. tundi

Koolitajad :
  • Toomas Lükk
  • Rein Ölluk
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo