Sündmus

(Tasuta) Korrektne eesti keel bürootöötajatele (26 akad t) 10 - 24. Aug Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihgrupp- Inimesed, kelle töö nõuab väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust - sekretärid, ametnikud, müügitööspetsialistid, klienditeenindajad, kodulehtede kujundajad jt ning kelle teadmised on aegunud (50+) või kelle eesti keele oskus pole korrektseks suhtluseks piisav.

Kursuslaste emakeel peaks olema eesti keel. Mitte-eestlastele nõutav eesti keele valdamine B1 tasemel. Arvutioskus peab olema vähemalt algtasemel.

 

Koolituse sisu-

1. MEEDIATEKSTID –
Meediasisu mõjutavad tegurid: lugeja varjatud mõjutamine, ratsionaalsed, emotsionaalsed ja eetilised argumendid - nende äratundmine. Meediateksti (kriitiline) analüüs.
2. NIMI, NIMETUS JA PEALKIRI –
Algustäheortograafia, jutumärkide kasutamine: viimaste aastate uuendused. Virtuaalüksuste nimed, domeenid.
3. NUMBRID JA LÜHENDID –
Numbrite kirjutamine, jaotiste nummerdamine; lühendite käänamine, tähtsümbolid, kirjavahemärgid lühendeis.
4. KIRJAVAHEMÄRGID –
Kirjavahemärkide ülesanne: lause- ja sõnamärgid. Lause sisuline liigendamine.
5. KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE –
Sõnade kokkukirjutamise põhjustest: konkreetne kasutussituatsioon, tähendus või ortograafiatraditsioon.
6 . ARVUTIKIRI –
Tekstitöötlus: tühikute kasutamine arvutikirjas (tühikud koos kirjavahemärkide, numbrite ja tehtemärkidega). Elektroonilised testid.
7. E-KIRI JA E-KIRJUTIS –
E-kirjade hea tava. Vajalikud elemendid, nende vormistamine. Nõuandeid metateksti loomisel.
8. SÕNAVARA –
Uudissõnad, võõrsõnad, tsitaatsõnad, nende õigekiri; erisõnavara. Sõnavara rikastamise võimalused.
9. SELGE ENESEVÄLJENDUS –
Stiilivead: bürokraatiakeel, nominalisatsioon, stampsõnad, võõrmõjud.
10. TEABEALLIKAD –
Eesti keele abi internetis: elektroonilised sõnaraamatud, EKI tasuta keelenõu, kasulikud artiklid.
11. KEELETEST –
Kirjalik test läbitud teemadel.

 

Lektor- Maire Tars

 

Info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN