Sündmus

Tööalane suhtlemine ja koostöö tervishoiuastutuses (tasuta) 16 - 04. Okt Sihtasutus Viljandi Haigla

Koolitusel on teoreetiline osa lõimitud praktilisega (loeng + rollimängud vm praktilised harjutused).

Koolituse I päev. 7 t (4 teor ja 3 pr)

Koolituse algus: tutvumine,  õpivajaduste määratlemine, õpingute eesmärgistamine.  Suhtlemise peamised seaduspärasused, mida teadlik suhtleja arvestab: suhtlemise erinevad etapid,  ümberlülitumise vajalikkus, eelhoiakute, sisekõne, esmamulje ja teiste tajuefektide mõju suhtlemise käigule ja tulemuslikkusele. Suhtlemisvalmiduse ja selleks sobiva eelhäälestuse loomine (kontakti loomine, viisakusvestluse  (small-talk) tähendus  ja eesmärgid professionaalses suhtluses (sh partneri  tähelepanu saamiseks, ärevuse vähendamiseks jms).  Probleemide ennetamine suhtlemisel (ennetavad sõnumid, kohast käitumist kinnistada aitavad sõnumid (positiivsed mina-sõnumid). Enda vajadustest teada andmine viisil, mis ei mõju rünnakuna ega kutsu teises osapooles esile kaitsereaktsiooni. Iseseisva ülesande sõnastamine koolituse moodulite vaheliseks ajaks.

Koolituse II päev. 7 t (3 teor ja 4 pr)

Kogemuste vahetus iseseisva ülesande põhjal. Piiride seadmist ja äraütlemist eeldavad olukorrad – väljakutsed ja probleemid, millega on vaja selle juures arvestada. Enesekehtestamine erinevates rollides (nt kliendiga/patsiendiga, patsiendi lähedastega, kolleegidega, koostööpartneritega). Suhtlemine keerulistes situatsioonides. Konfliktide eskaleerumise ennetamine, konflikti varajaste märkide teadvustamine. Aktiivse kuulamise roll suhtlemispartneri emotsioonide maandamiseks ja tema vajaduste selgitamiseks. Iseseisva ülesande sõnastamine koolituse moodulite vaheliseks ajaks.

Koolituse III päev. 8 t (4 teor ja 4 pr)

Kogemuste vahetus iseseisva ülesande põhjal. Tööalane koostöö - selle tähendus ja eesmärgid. Operatiiv- ja koostöövestlused kolleegidega - nende erinevused, eesmärgid ja ülesehitus. Kuidas üksteist paremini mõista, ennetada suhtlemisel tekkida võivaid probleeme ning  teha meeskonnatööd kliendi ja personali heaolu eesmärgil. Koolituse lõpetamine: kokkuvõtted, õpiväljundite hindamine, edasiste arengusammude kavandamine, tagasiside.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele.
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 11 akad. tundi
  • Praktika: 11 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

Koolitaja :
  • Kadri Kõiv
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo