Sündmus

Vene keele meeldetuletuskursus 05 - 14. Dets Viljandi Kutseõppekeskus

1. Keeletaseme määramine- Suuline vestlus ja kirjalik test keeletaseme määramiseks. Kordamisharjutused.

2. Kordamine- sõnavara/suhtlemine. Vene tähestik, hääldamine. Sõna rõhk, lause intonatsioon. Mina ja minu nimi. Vene kõneetikett: pöördumine ees- ja isanimega, vene perekonnanimed. Grammatika-Nimisõnade grammatiline sugu.

3. Venekeelsed tervitussõnad, tutvumine, hüvastijätmine- Teretamine ja enda tutvustamine. Küsimuste esitamine vestluskaaslasele. Omadussõnade grammatiline sugu. Isikulised asesõnad.

4. Perekond. Aadress ja elukoht- perekonnaliikmed, igapäevased tegevused. kus asub teie elukoht? kuidas kirjeldada oma elukohta? Millisel aadressil te elate? Omastavad asesõnad . Предложный падеж - где? Eessõnad в, на.

5. Põhiarvsõnad 1-1000. Vanus, kellaaeg.- vanuse ja kellaaja küsimine vene keeles. Tegusõnade pööramine olevikus; arvsõna kasutamine ainsuses ja mitmuses. Küsimus сколько? Дательный падеж - кому?

6. Kalender, kuupäevad, aastaajad. Järgarvud- aastaajad, kuud ja nädalapäevad. Ilm eri aastaaegadel. Arvsõna+nimisõna. Küsimus когда? Винительный падеж – что? Tegusõnade minevik.

7. Ametid, elukutsed- töökuulutused, ametinimetused, oskused. Minu töökoht ja amet. Творительный падеж – кем? Konstruktsioonid я работаю кем? Я работаю кем? Я хочу стать кем?

8. Transpordivahendid, reisimine. Riigid ja valuutad. Tee juhatamine. Ostumüügisituatsioonid. - Transpordivahendite liigid. Hotellitoa broneerimine. Pileti ostmine. Tee küsimine ja tee juhatamine. Vestlemine reisikaaslastega, muljete vahetamine nähtust. Kohamäärsõnad, предложный падеж - на чём? Konstruktsioonid на русском языке, по-русски. Liikumisverbid. Liitpõhiarvsõnad.

9. Ankeedi täitmine. Kirja alustamine ja lõpetamine- isikuandmete ankeedi täitmine. Kirja kirjutamine endast, oma elust, kodust. Sõnade järjekord lauses.

10. Telefonivestlus- Suhtlemine klientidega. Asukoha kirjeldamine. Kauba tellimine. Reklamatsioonide lahendamine.

11. Sõnavara kordamine- Lõputest. vigade analüüs, arutelu. Käänded+eessõnad. Tegusõnade olevik ja minevik.


Sihtgrupid:
Ootame koolitusele täiskasvanuid, kes vajavad vene keele meeldetuletust.
Maht: 39 akad. tundi
  • Auditoorne: 39 akad. tundi

Koolitaja :
  • Albina Gavrilova
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo