Oluline

Koolikorraldus koroonaajal 29. oktoober Tarmo Loodus

Koroonaleviku tõkestamiseks kehtivad koolis õppetöös rangemad nõuded:
- maski kandmine kooli üldkasutatavates ruumides on kohustuslik;
- haigusnähtudega jääme koju;
- karantiinis järgime karantiini nõudeid;
- kooli külalised ja võõrad esitavad sisenemiseks tõendi.


Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine ja Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjali „Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel“ ning 28.10.2021 saadetud juhised kehtestan kooli avatuna hoidmiseks alates 18.novembrist 2021.a. Viljandi Kutseõppekeskuses käitumisjuhised ohtu koolikeskkonna tagamiseks:

Õppetöö korraldamine.

 • Õppetöö korraldus kehtib tasemeõppes statsionaarses ja mittestatsionaarses õppes ning täiendkoolituses õppijatele.
 • Õppetööl väljaspool kooli, ettevõtte praktikal või autokoolis täidavad kõik nendes asutustes kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise tingimusi.
 • Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone võib korraldada kindla grupi või nn mulli põhiselt. Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 • Siseruumides toimuvatel sündmustel kanname maski ja jälgime, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%.
 • Hoiame teistega piisavat distantsi.
 • Õppetöö paremaks toimumiseks:
  • kannavad kõik õpetajad tunniteemad ja kodused ülesanded päevikutesse sama päeva lõpuks nii, et kõik õppijad saavad õppe sisust adekvaatselt aru;
  • saadavad õpetajad koduõppel ja sessioonõppes olijatele selged õppimise juhised ja ülesanded koos tagsisidestamise kohustusega;
  • kasutame õppimiseks Moodle keskkonda;
  • korraldame karantiini ehk koduõppele suunatud õppegrupile nädala alguses videotunni nädala õppetöö sisu selgitamiseks ja videotunni nädala lõpus, et saada ja anda õppijale tagasisidet.
  • on õpetajal nädalas vähemalt kahel päeval videokonsultatsiuoonid.
 • Distantsõpe on juhendatud õpe: õpetaja ja õppija ei viibi füüsiliselt samas ruumis, kuid juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja valdavalt vahetus suhtluses.
 • Haridus- ja Noorteameti kodulehelt leiab asjakohast materjali distantsõppe korralduse õnnestumiseks.
 • Erandjuhul toimuva distantsõppe puhul:
  • tuleb ohutusmeetmeid kasutades tagada võimalus osaleda praktikal, praktilises õppes, individuaalsetel konsultatsioonidel ja viia läbi eksameid;
  • jätkub tugiteenuste osutamine.
 • Distantsõppel peavad õppijad virtuaalõppes osaledes lülitama sisse videoülekande.
 • Huviringid töötavad tavapärases  korras.
 • Palun jälgida, et me ei väljenda koolis negatiivset suhtumist õppijatesse selle alusel, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata.

Maskid.

 • Maskikandmine kooli üldkasutatavates siseruumides on kõigile kohustuslik. Maski kasutusaeg on 4 tundi. Selle aja möödumisel tuleb kasutada uut maski. Maske saab peamaja administraatorilt.
 • Maskikandmise tunnis otsustab õpetaja. 
 • Õppesõidukis on maskikandmine kohustuslik.
 • Kooli külalised ja teenuse osutajad kannavad koolis maski.
 • Vaktsineerimata töötajad kannavad siseruumides maski ja visiiri.
 • Maski kandmine vähendab nakatumisohtu ja nakkuse edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes ei ole veel täielikult vaktsineeritud või ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida.

Desinfitseerimine:

 • Tagame kooli siseruumides desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.
 • Desinfitseerimisvahendid on paigaldatud kõikidesse kooli õpiruumidesse ja sissepääsude juurde.
 • Kooli ruumidesse sisenejad desinfitseerivad käed ja kannavad maske.
 • Oluline on nii personali kui ka õppijate kätepesu (käsi tuleb pesta vähemalt 20 sekundi vältel):
  • enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist;
  • pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist (trepikäsipuu, uksekäepide, mööbel, spordivahendid jm);
  • pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist;
  • enne ja pärast söömist;
  • pärast tualetis käimist.

Vaktsineerimine, läbipõdemine.

 • Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast. Meie kooli õpilasi vaktsineerib Viljandi Haigla. Vaktsineerides end haiglas, ei vaja alaealine vanema luba, tema vaktsineerimise otsustab vaktsineerija.
 • Soovitan kõigil, kellel ei ole perearst soovitanud teisiti, lasta end esimesel võimalusel vaktsineerida.
 • Soovitan kõigil töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödas 5 kuud, teha tõhustusdoosi.
 • Kõik kooli töötajad esitavad juhiabile lõpetatud vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise tõendi. Tähtaja möödumisel esitavad töötajad uue tõendi.
 • Koroonaviirust läbi põdemata vaktsineerimisest ja kiirtestimisest keeldunud töötajad kannavad maski ja visiiri. Abivahenditest keeldumisel tuleb asuda töösuhte jätkamise aruteludele direktoriga.
 • Täiendusõppes saavad osaleda vaid vaktsineeritud või koroonaviiruse läbiemise tõendiga õppijad.

Testimine.

 • Vaktsineerimata või koroonaviirust põdemata töötajad teevad kaks korda nädalas esmaspäeval ja kolmapäeval või oma töönädala esimese tööpäeval hommikul ja seejärel 2 päeva pärast kooliõe juures koroonatesti.
 • Kohustuslik testimine on vajalik haiguskollete ennetamiseks või nakkuse tuvastamiseks ja nakkusekandja isoleerimiseks.
 • Positiivse kiirtesti puhul jääb töötaja koju, teavitab sellest tööandjat, võtab ühendust oma perearstiga ja teeb esimesel võimalusel PCR-testi.
 • Õpilaste testimine toimub nakkuskolde olemasolul vastavalt vajadusele. Vajaduse otsustab kooliõde. Alaealisi testitakse vanemate kirjalikul nõusolekul. 
 • Positiivse kiirtesti puhul jääb õppija koju, teavitab sellestgrupijuhendajat või õppetöö korraldajat, võtab ühendust oma perearstiga ja teeb esimesel võimalusel PCR-testi.
 • Kool teavitab positiivse testi anjatest Terviseametit.
 • Kiirtestimisest keeldumisel saadetakse õpilane karantiini.
 • Kiirtestimine toimub kooliõe juures ja selleks kasutame ninaõõnest proovi võtmise teste.

Karantiin.

 • Lähikontaktsena jäävad karantiini:
  • haigustunnustega inimesed;
  • positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
  • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus;
  • inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus.
 • Lähikontaktsena ei jää karantiini haigustunnusteta:
  • inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;
  • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
  • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 testi.
 • Kui grupis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
 • Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Toimub tavaline koduõpe nagu iga muu haiguse korral.
 • Võimalusel võib karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda õppetöös osalemist digivahendeid kasutades. 
 • Täielikult vaktsineeritud töötaja või õppija ei jää COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini. Kuni 19aastased (kaasa arvatud) vaktsineerimata õpilased teevad koolis toimunud lähikontakti korral PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni jääb haigussümptomiteta õpilane koju. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik.
 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, ei jää haigustunnusteta täielikult vaktsineeritud inimesed karantiini ega pea end ka testima.
 • Koolis toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhatajat Tiia Luhti (55968964, tiia.luht@terviseamet.ee),  kes annab edasised suunised.
 • Täielikult vaktsineerimata kuni 18aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, kehtib koolis saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
  • Esimesel võimalusel tuleb teha meditsiinitöötaja järelevalvel kiirtest;
  • Negatiivse testitulemuse korral ja  kui haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes.
  • Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
  • 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test.
  • Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
  • Kui PCR-test osutub positiivseks, tuleb jääda karantiini.
  • Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini.
 • Kui täielikult vaktsineerimata kuni 18 aastane õpilane ja õpilane, kes saab sel õppeaastall 19aastaseks, saab lähikontaktseks väljaspool kooli, jääb ta tavapärases korras eneseisolatsiooni.

Haigestumine.

 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, sh vaktsineeritutel, jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Nakkuse levimise vältimiseks teavitab haigestunud töötaja juhiabile lähikontaktsete nimed.
 • Koolis haigestunud inimesele tuleb koheselt anda mask ja koju saata. Õpilaskodus tuleb haigestunu teistest isoleerida ja võimalusel koju saata ning ta peab ühendust võtma oma perearstiga.
 • Kõige sagedasemad COVID-19 haiguse tunnused on:
  • peavalu,
  • haistmis- või maitsmismeele kadu,
  • ninakinnisus,
  • köha,
  • väsimus ja nõrkustunne,
  • lihasvalu,
  • nohu,
  • kurguvalu,
  • palavik.

Külalised ja teenuse osutajad

 • Kooli hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
 • Koolile teenuse osutajkannavad kooli siseruumides maski.
 • Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
  • vaktsineerimiskuuri läbinud või
  • COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Kohtumised, koosolekud

 • Kohtumiste või koosolekute korraldamisel kutsume asutusevälised inimesed osalema virtuaalmaailma kaudu või korraldame osalejate nakkusohutuse kontrollimise.

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine ja Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjali „Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel“ ning 28.10.2021 saadetud juhised kehtestan kooli avatuna hoidmiseks alates 18.novembrist 2021.a. Viljandi Kutseõppekeskuses käitumisjuhised ohtu koolikeskkonna tagamiseks:

Õppetöö korraldamine.

 • Õppetöö korraldus kehtib tasemeõppes statsionaarses ja mittestatsionaarses õppes ning täiendkoolituses õppijatele.
 • Õppetööl väljaspool kooli, ettevõtte praktikal või autokoolis täidavad kõik nendes asutustes kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise tingimusi.
 • Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone võib korraldada kindla grupi või nn mulli põhiselt. Järgida tuleb kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 • Siseruumides toimuvatel sündmustel kanname maski ja jälgime, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%.
 • Hoiame teistega piisavat distantsi.
 • Õppetöö paremaks toimumiseks:
  • kannavad kõik õpetajad tunniteemad ja kodused ülesanded päevikutesse sama päeva lõpuks nii, et kõik õppijad saavad õppe sisust adekvaatselt aru;
  • saadavad õpetajad koduõppel ja sessioonõppes olijatele selged õppimise juhised ja ülesanded koos tagsisidestamise kohustusega;
  • kasutame õppimiseks Moodle keskkonda;
  • korraldame karantiini ehk koduõppele suunatud õppegrupile nädala alguses videotunni nädala õppetöö sisu selgitamiseks ja videotunni nädala lõpus, et saada ja anda õppijale tagasisidet.
  • on õpetajal nädalas vähemalt kahel päeval videokonsultatsiuoonid.
 • Distantsõpe on juhendatud õpe: õpetaja ja õppija ei viibi füüsiliselt samas ruumis, kuid juhendamine toimub virtuaalsete vahendite toel ja valdavalt vahetus suhtluses.
 • Haridus- ja Noorteameti kodulehelt leiab asjakohast materjali distantsõppe korralduse õnnestumiseks.
 • Erandjuhul toimuva distantsõppe puhul:
  • tuleb ohutusmeetmeid kasutades tagada võimalus osaleda praktikal, praktilises õppes, individuaalsetel konsultatsioonidel ja viia läbi eksameid;
  • jätkub tugiteenuste osutamine.
 • Distantsõppel peavad õppijad virtuaalõppes osaledes lülitama sisse videoülekande.
 • Huviringid töötavad tavapärases  korras.
 • Palun jälgida, et me ei väljenda koolis negatiivset suhtumist õppijatesse selle alusel, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata.

Maskid.

 • Maskikandmine kooli üldkasutatavates siseruumides on kõigile kohustuslik. Maski kasutusaeg on 4 tundi. Selle aja möödumisel tuleb kasutada uut maski. Maske saab peamaja administraatorilt.
 • Maskikandmise tunnis otsustab õpetaja. 
 • Õppesõidukis on maskikandmine kohustuslik.
 • Kooli külalised ja teenuse osutajad kannavad koolis maski.
 • Vaktsineerimata töötajad kannavad siseruumides maski ja visiiri.
 • Maski kandmine vähendab nakatumisohtu ja nakkuse edasikandmist ning aitab kaitsta neid, kes ei ole veel täielikult vaktsineeritud või ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida.

Desinfitseerimine:

 • Tagame kooli siseruumides desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.
 • Desinfitseerimisvahendid on paigaldatud kõikidesse kooli õpiruumidesse ja sissepääsude juurde.
 • Kooli ruumidesse sisenejad desinfitseerivad käed ja kannavad maske.
 • Oluline on nii personali kui ka õppijate kätepesu (käsi tuleb pesta vähemalt 20 sekundi vältel):
  • enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist;
  • pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist (trepikäsipuu, uksekäepide, mööbel, spordivahendid jm);
  • pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist;
  • enne ja pärast söömist;
  • pärast tualetis käimist.

Vaktsineerimine, läbipõdemine.

 • Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast. Meie kooli õpilasi vaktsineerib Viljandi Haigla. Vaktsineerides end haiglas, ei vaja alaealine vanema luba, tema vaktsineerimise otsustab vaktsineerija.
 • Soovitan kõigil, kellel ei ole perearst soovitanud teisiti, lasta end esimesel võimalusel vaktsineerida.
 • Soovitan kõigil töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödas 5 kuud, teha tõhustusdoosi.
 • Kõik kooli töötajad esitavad juhiabile lõpetatud vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise tõendi. Tähtaja möödumisel esitavad töötajad uue tõendi.
 • Koroonaviirust läbi põdemata vaktsineerimisest ja kiirtestimisest keeldunud töötajad kannavad maski ja visiiri. Abivahenditest keeldumisel tuleb asuda töösuhte jätkamise aruteludele direktoriga.
 • Täiendusõppes saavad osaleda vaid vaktsineeritud või koroonaviiruse läbiemise tõendiga õppijad.

Testimine.

 • Vaktsineerimata või koroonaviirust põdemata töötajad teevad kaks korda nädalas esmaspäeval ja kolmapäeval või oma töönädala esimese tööpäeval hommikul ja seejärel 2 päeva pärast kooliõe juures koroonatesti.
 • Kohustuslik testimine on vajalik haiguskollete ennetamiseks või nakkuse tuvastamiseks ja nakkusekandja isoleerimiseks.
 • Positiivse kiirtesti puhul jääb töötaja koju, teavitab sellest tööandjat, võtab ühendust oma perearstiga ja teeb esimesel võimalusel PCR-testi.
 • Õpilaste testimine toimub nakkuskolde olemasolul vastavalt vajadusele. Vajaduse otsustab kooliõde. Alaealisi testitakse vanemate kirjalikul nõusolekul. 
 • Positiivse kiirtesti puhul jääb õppija koju, teavitab sellestgrupijuhendajat või õppetöö korraldajat, võtab ühendust oma perearstiga ja teeb esimesel võimalusel PCR-testi.
 • Kool teavitab positiivse testi anjatest Terviseametit.
 • Kiirtestimisest keeldumisel saadetakse õpilane karantiini.
 • Kiirtestimine toimub kooliõe juures ja selleks kasutame ninaõõnest proovi võtmise teste.

Karantiin.

 • Lähikontaktsena jäävad karantiini:
  • haigustunnustega inimesed;
  • positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
  • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus;
  • inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus.
 • Lähikontaktsena ei jää karantiini haigustunnusteta:
  • inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;
  • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
  • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur ei ole lõpetatud, kui nad teevad vähemalt 72-tunnise vahega kaks SARS-CoV-2 testi.
 • Kui grupis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
 • Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Toimub tavaline koduõpe nagu iga muu haiguse korral.
 • Võimalusel võib karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda õppetöös osalemist digivahendeid kasutades. 
 • Täielikult vaktsineeritud töötaja või õppija ei jää COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini. Kuni 19aastased (kaasa arvatud) vaktsineerimata õpilased teevad koolis toimunud lähikontakti korral PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni jääb haigussümptomiteta õpilane koju. Negatiivse PCR-testi tulemuse korral pole karantiin vajalik.
 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, ei jää haigustunnusteta täielikult vaktsineeritud inimesed karantiini ega pea end ka testima.
 • Koolis toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhatajat Tiia Luhti (55968964, tiia.luht@terviseamet.ee),  kes annab edasised suunised.
 • Täielikult vaktsineerimata kuni 18aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, kehtib koolis saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
  • Esimesel võimalusel tuleb teha meditsiinitöötaja järelevalvel kiirtest;
  • Negatiivse testitulemuse korral ja  kui haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes.
  • Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
  • 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test.
  • Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
  • Kui PCR-test osutub positiivseks, tuleb jääda karantiini.
  • Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini.
 • Kui täielikult vaktsineerimata kuni 18 aastane õpilane ja õpilane, kes saab sel õppeaastall 19aastaseks, saab lähikontaktseks väljaspool kooli, jääb ta tavapärases korras eneseisolatsiooni.

Haigestumine.

 • Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, sh vaktsineeritutel, jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile.
 • Nakkuse levimise vältimiseks teavitab haigestunud töötaja juhiabile lähikontaktsete nimed.
 • Koolis haigestunud inimesele tuleb koheselt anda mask ja koju saata. Õpilaskodus tuleb haigestunu teistest isoleerida ja võimalusel koju saata ning ta peab ühendust võtma oma perearstiga.
 • Kõige sagedasemad COVID-19 haiguse tunnused on:
  • peavalu,
  • haistmis- või maitsmismeele kadu,
  • ninakinnisus,
  • köha,
  • väsimus ja nõrkustunne,
  • lihasvalu,
  • nohu,
  • kurguvalu,
  • palavik.

Külalised ja teenuse osutajad

 • Kooli hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
 • Koolile teenuse osutajkannavad kooli siseruumides maski.
 • Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
  • vaktsineerimiskuuri läbinud või
  • COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Kohtumised, koosolekud

 • Kohtumiste või koosolekute korraldamisel kutsume asutusevälised inimesed osalema virtuaalmaailma kaudu või korraldame osalejate nakkusohutuse kontrollimise.