Õppetöö

VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Võta tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppetöös. VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;

 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;

 • õppekava vahetamiseks;

 • õppekava täitmisel;

 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA on kasulik õppijale, sest: 

 • võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;
 • võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;
 • soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;
 • suurendab motivatsioon elukestvaks õppeks;
 • muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab seeläbi enesehinnangut ning annab personaalse rahulolu.
 

VÕTA on kasulik õppeasutusele, sest:

 • toetab täiskasvanud õppijate arvu suurenemist;

 • erineva tausta ja kogemustega õppijad rikastavad kaasõppijaid, koolitajaid ja kogu õppeprotsessi;

 • soodustab koostööd erinevate haridusasutuste vahel.

VÕTA kord

VÕTA juhend

EHISE õppekavad

SA Archimedese VÕTA käsiraamat

Kutsestandard

Visuaalne teejuht, kuidas käituda

 

"VÕTA arvestamise eelduseks on õpitu vastavus nõuetele, st õppekavas või kutsestandardis § 28 kirjeldatud, nõutud pädevuste vastaval tasemel olemasolu.
Oluline ei ole kogemus, vaid kogemusest õppimine ning õpitu sügavus ja ulatus."