VÕTA kord

VÕTA juhend

EHISE õppekavad

SA Archimedese VÕTA käsiraamat

Kutsestandard

Visuaalne teejuht, kuidas käituda

"VÕTA arvestamise eelduseks on õpitu vastavus nõuetele, st õppekavas või kutsestandardis § 28 kirjeldatud, nõutud pädevuste vastaval tasemel olemasolu.
Oluline ei ole kogemus, vaid kogemusest õppimine ning õpitu sügavus ja ulatus."