Событие

Töösuhtealased dokumendid väikeettevõttes (komplekteerunud) 07 - 11. ноя Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolituse sihtgrupp- FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused on aegunud (50+).

 

Kursuse teemad-
1. Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping. – 6t
• Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu olulised tingimused ja nende lepingute erinevus. Töökohustuste kokkulepe (ametijuhend), töölepingu tähtaeg, töö tegemise asukoht, töölähetus.
2. Poolte õigused ja kohustused. – 6t
• Tööaja kokkulepe ( ületunnitöö; töötamine vahetustega, öisel ajal ning riiklikel pühadel; puhkeaeg ja valveaeg), töötasu kokkulepe (keskmine töötasu ja puhkuseraha; haigusraha arvestus; töötasu maksmise kord; maksude arvestamine, viiviste arvestus).
• Puhkuse võimaldamine (põhipuhkus; palgata puhkus; lapsevanema puhkus; õppepuhkus), töötajate varaline vastutus. Töötajate õigused ja kohustused. Tööandja õigused ja kohustused.
3. Töölepingu lõpetamise alused. – 2t
• Töölepingu lõpetamise alused: lõpetamine poolte kokkuleppel, lõpetamine katseajal, töölepingu korraline ülesütlemine, töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt, töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel.
4. Praktiline töö, seminar. – 8t
• Probleemide ja situatsioonide lahendused, lepingutest üldse, sealhulgas töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu näidiste vormistamine.
5. Tagasisidestamine. – 2t
• Tööõigusalase testi lahendamine. Tagasiside õpitule. Seminari lõpetamine.

 

Lektor- Peep Raju

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=526