Üldnõuded

1. ÜLDNÕUDED

1.1. VIKKis kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi kutseõppeasutuste seadus, kooli põhimäärus ja õppekorralduseeskiri.

1.2. Viljandi Kutseõppekeskuse õppija esmane ülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.

1.3. Õppija käitub ja riietub viisakalt ja üldisi käitumisnorme arvestades.

1.4. Õppija hoiab puhtust ja korda, enda ja kooli vara.

1.5. Õppija hoiab kooli mainet.

Published 10.04.2024. Last changed 10.04.2024.