APEL

Varemõpitu ja töökogemuse arvestamine

Kui omad eelnevat  haridust ja kogemust tööelus, on Sul võimalus neid kasutada õpingute osana või kutse taotlemisel.

Loe rohkem siit: VÕTA kutsehariduseslink opens on new page

VÕTA kord Viljandi Kutseõppekeskuseslink opens on new page

 

VÕTA-t saab kasutada:
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
 • õppekava vahetamiseks;
 • õppekava täitmisel.

 

VÕTA võimaldab arvestada:
 • varasemalt õppeasutustes sooritatud õpinguid (nii Eestis kui välismaal)
 • täienduskoolituse raames, iseseisvalt õpitu ja töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi

Seejuures on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga!

 

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada.

Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

 

Kuidas hinnatakse:
 • mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
 • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada;
 • vastavust õppeaine ja õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele;
 • vastaval tasemel toimetulekut.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ja analüüs ning tõendusmaterjali kogumine ja esitamine taotleja poolt!

 

VÕTA käik:
 1.  Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma varasemate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
 2.  VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse Tahvlis.
 3.  Õpilane lisab Tahvlis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
 4.  VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
 5.  Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös.
 6.  VÕTA komisjon teavitab otsusest õpilast läbi Tahvli.

 

Infot VÕTA kohta jagab õppejuht.

Kontakt
Published 04.04.2018. Last changed 10.04.2024.