Isikuandmete töötlemine Viljandi Kutseõppekeskuses

Isikuandmed on mistahes andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada konkreetset füüsilist isikut (õpilane, lapsevanem, eestkostja, õpetaja, kooli töötaja jne) eelkõige sellise identifitseerimistunnuse alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave, kontaktandmed, võrguidentifikaator (kasutajatunnus, IP-aadress).

Isikuandmete töötlemine on kõik isikuandmete või nende kogumitega tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud.

Isikuandmed on mistahes andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada konkreetset füüsilist isikut (õpilane, lapsevanem, eestkostja, õpetaja, kooli töötaja jne) eelkõige sellise identifitseerimistunnuse alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave, kontaktandmed, võrguidentifikaator (kasutajatunnus, IP-aadress).

Isikuandmete töötlemine on kõik isikuandmete või nende kogumitega tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud.

Viljandi Kutseõppekeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.Töö käigus koguneb kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Koolis töödeldavad isikuandmed võib jagada kaheks: seaduste täitmiseks töödeldavad isikuandmed ja muudel eesmärkidel töödeldavad isikuandmed.

Kirjavahetus ja teabenõue

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks ja teile vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame teabenõude õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa töötulemustest internetis, kooli avalikus dokumendiregistris. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja, või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kandideerimine Viljandi Kutseõppekeskusesse tööle

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid kuuluvad pärast värbamisotsuse vaidlustamistähtaja lõppu hävitamisele.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õpilaste andmete töötlemine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses ja viisil, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu paremaks korraldamiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on kehtestatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid
kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.

Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse ainult lapsevanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolek küsitakse järgmiste andmete töötlemise kohta:
●    nimekirja avaldamine kooli veebilehel;
●    filmimine ja pildistamine mitteavalikus kohas (nt klassiruumis, õppeekskursioonil);
●    projektides, uuringutes osalemisel kolmandatele isikutele andmete edastamine;
●    ühekordsete ürituste korraldamisel isikuandmete töötlemine (nt õppkäigu raames õpilaste
●    andmete edastamine reisifirmale).
Ilma nõusolekuta (seadusest tulenevalt) on lubatud avaldada vilistlaste nimekirju ning avalikus kohas (nt lõpuaktus) pildistatud või filmitud fotosid/videomaterjale, v.a kui tegemist on erivajadusega lastega.
Isiku nõudel andmed eemaldatakse.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:
•    kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
•    takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
•    raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
•    ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada koolile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui koolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Viljandi Kutseõppekeskuse veebilehe külastamine
Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed
●    kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
●    arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
●    külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Viljandi Kutseõppekeskuse veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu, näiteks videod, blogid ja kiirteavitused. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Viljandi Kutseõppekeskuse  andmekaitse eest vastutab kooli IT juht Kaido Koorits, andmekaitse@vikk.ee.

Isikuandmete töötlemine Haridus- ja Teadusministeeriumislink opens on new page

Avaldatud 10.09.2018. Viimati muudetud 29.03.2024.