Nõukogu ülesanded

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

Nõukogu

KÕS § 17 määratleb Nõukogu töö sisu. Nõukogu:

 1. arutab kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi;
 2. teeb kooli pidajale ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
 3. kooskõlastab kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks;
 4. kinnitab kooli õppekorralduseeskirja;
 5. kinnitab kooli õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani;
 6. kooskõlastab kooli eelarve ja hankeplaani;
 7. kooskõlastab kooli õppekavad;
 8. kooskõlastab kooli kasutusse antud riigivaraga seotud toiminguid;
 9. kinnitab kooli õpilasesinduse põhikirja;
 10. kinnitab koolituskohtade arvu kalendriaastaks õppevaldkonnas, õppekavarühmas või õppekaval, sealhulgas nende koolituskohtade arvu, mille õppekulusid ei hüvitata;
 11. lahendab teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse.

Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.
 

Avaldatud 02.05.2018. Viimati muudetud 29.12.2018.