Nõunike kogu ülesanded

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. VIKK Nõunike kogu on 10 liikmeline ja selle koosseisu volitused lõpevad 16. november 1920.a.


 KÕS § 18 paneb Nõunike kogule järgmised ülesanded:

  1. teeb kooli pidajale ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli arengusuundade, tegevuse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  2. annab hinnangu kooli arengukava eesmärkide saavutamisele ning koostööle riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ettevõtetega;
  3. avaldab arvamust uues õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse taotlemise kohta;
  4. annab hinnangu praktika korraldamisele koolis ning asutustes ja ettevõtetes;
  5. nimetab esindaja direktori vabale ametikohale korraldatava konkursi läbiviimiseks moodustatava konkursikomisjoni koosseisu;
  6. kooskõlastab koolituskohtade arvu kalendriaastaks õppevaldkonnas, õppekavarühmas või õppekaval, sealhulgas nende koolituskohtade arvu, mille õppekulusid ei hüvitata.
  7. Nõunike kogu esindajal on õigus osa võtta kooli nõukogu istungitest;
  8. Nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav ministerlink opens on new page määrusega.
Avaldatud 02.05.2018. Viimati muudetud 29.12.2018.