Õppija kohustused

3. ÕPPIJA KOHUSTUSED

3.1. Käitub viisakalt koolis ja väljaspool kooli.

3.2. Suhtleb kaaslaste ja teiste inimestega viisakalt ja lugupidavalt.

3.3. On abivalmis ja täidab kooli töötajatelt saadud ülesandeid.

3.4. Osaleb iga päev vastavalt tunniplaanile õppetöös, ei puudu koolist põhjuseta ega hiline tundi.

3.5. Võtab osa õppetundidest ja täidab õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid.

3.6. Lülitab mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile ja ei kasuta seda ilma õpetaja loata.

3.7. Riietub korrektselt (ei kanna väljakutsvat riietust) ja praktilise töö tundides kannab tööks sobivat riietust.

3.8. Teab ja täidab sisekorra, õppekorralduseeskirja, ohutustehnika, tuleohutuse ja töökaitse nõudeid.

3.9. Järgib isikliku hügieeni nõudeid.

3.10. Kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale.

3.11. Hoiab korras ja puhtana oma töökoha, töövahendid ja üldkasutatavad ruumid, koristab enda tekitatud prahi.

3.12. Teeb kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid.

3.13. Kasutab säästlikult elektrienergiat (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule, sulgeb veekraanid jne.).

3.14. Hüvitab koolile tekitatud materiaalse kahju.

3.15. Hoolitseb oma tervise eest, tegeleb kehakultuuriga.

3.16. Ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid aineid ja vahendeid.

3.17. Ei suitseta, tõmba piipu, elektronsigaretti ega kasuta mokatubakat. Suitsetamine on lubatud täisealistele selleks ettenähtud kohtades õpilaskodu, mõisa ja õppehoone lähistel. 

3.18. Ei mängi hasartmänge.

Avaldatud 10.04.2024. Viimati muudetud 10.04.2024.