Täiendusõppeosakonna kvaliteedi tagamise alused

KINNITATUD

VIKK nõukogu 30.01.2017.a

otsusega nr 1-2/2

Täiendusõppe kvaliteedi tagamise alused sätestab Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) täiendusõppe osakonna (edaspidi TÕO) õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ja täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

VIKK lähtub täiendusõppe korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ ja VIKK-i Juhtimissüsteemi käsiraamatust.

 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
  1. VIKK-i täiendusõppe õppekavad koostatakse vastavalt Täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
  2. Täiendusõppe õppekava aluseks on reeglina vastav kutsestandard või riiklik õppekava või kooli õppekava osa.
  3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja on väljundipõhine.
  4. Õppekava koostamisel järgitakse Juhendmaterjali täienduskoolituse õppekava koostamiseks (Aruväli, Kaldas, Pilli, Reppo. HTM, 2016).
 2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
  1. Täiendusõpet viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega spetsialistid, kellel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
  2. Õpetajatel on täiskasvanute koolitaja, kutseõpetaja või õpetaja kutse.
  3. Õppekavades on kirjas koolitajate kvalifikatsiooninõuded.
  4. Õpetajad on läbinud regulaarselt täienduskoolitusi ja omandanud tasemeõppes vajaliku eriala.
  5. Õppijad hindavad õpetaja töö kvaliteeti tagasisidevormil.
 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
  1. VIKK-i täiendusõppe auditoorseid tunde viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud mööbliga ja kaasaegse esitlustehnikaga varustatud klassiruumides.
  2. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega varustatud laborites, klassides või müürihallis.
  3. Kõik ruumid, õppetehnika ja –vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
  1. Koolituse kestel suhtlevad TÕO töötajad kursuslaste ja lektoritega, et saadud tagasiside põhjal vajadusel viia ellu muudatusi koolituse korralduses ja tagada õppeprotsessi hea kvaliteet ning klientide rahulolu.
  2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasiside lehe või elektroonse tagasiside küsimustiku. Tagasiside sisaldab küsimusi nii koolituse korralduse, õppe sisu kui ka koolitajate kohta.
  3. Saadud vastused sisestatakse andmebaasi, mis moodustab sellest kokkuvõtte. Tulemusi analüüsitakse koos koolitajatega ja tehakse vajadusel ning võimalusel parandused järgmistes koolitustes.

 

 

 

Avaldatud 22.05.2019. Viimati muudetud 27.02.2024.