Ehituspuusepp - 2 a (sessioonõpe)

Ehituspuusepp - 2 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Ehituspuusepp
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe, töökohapõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 2 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Töötukassa toetus Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIITlink opens on new page
Eriala lühitutvustus

Ehituspuusepa kutseõppekava läbimisel õpilane väärtustab valitud kutset ja eriala; on kursis omandatud kutse arengusuundadega; ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju. Ehituspuusepad paigaldavad ka parkett- ja puitpõrandaid. Ehituspuusepp järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õpingud lõpevad Ehituspuusepa 4. taseme kutseeksamiga

Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekorraldus

Ehituspuusepa mIttestatsionaarne õpe toimub kahe aasta jooksul kord kuus nädalase sessioonina, reeglina E-R 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Lisaks tuleb läbida 19 nädala pikkune ettevõttepraktika ehituspuusepa töid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Kokku toimub koolis aasta jooksul 10 nädalast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam. 

Isikutel, kes juba töötavad samal erialal on võimalik tasemeõpet läbida ka töökohapõhise õppe vormis millisel juhul 2/3 õppe mahust moodustab praktika ettevõttes. Nii mittestatsionaarse õpe kui ka töökohapõhise õppe sessioonid korraldatakse üldjuhul koos.

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

õppekava link opens on new page Ehituspuusepp - 2a

rakenduskava link opens on new page Ehituspuusepp - 2a

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides. 
Teilt ootame

head käelise tegevuse oskust, arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust.

Pärast kooli

võib eriala lõpetanu töötada ehituspuusepana erinevatel ehitusobjektidel, samuti puidumasintöötlejana puiduettevõtetes.

Kontakt
Avaldatud 04.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.