CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

ESITA AVALDUS

Õppekava CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
Õppeliik Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne, töökohapõhine õpe (paindlik graafik)
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 0,5 aastat
Vastuvõtt 01.07 - 18.10.2024
Töötukassa toetus Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIITlink opens on new page
Eriala lühitutvustus

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõttes. Tema tööks on puidust või puidupõhisest materjalist toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel. Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.
Kutsealal töötamine eeldab analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, tehnilist taiplikkust, täpsust, vastutustunnet ja füüsilist vastupidavust. Töö protsesside jälgimine eeldab vaimset pingetaluvust.

Õpingute läbimisel õpilane:

  • väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
  • koostab ja seadistada CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogramme ning seadistab CNC puidutöötlemiskeskust lähtudes tehnilises dokumentatsioonis etteantud nõuetest;
  • töötleb CNC puidutöötlemiskeskusel tööülesandes etteantud kvaliteedinõuete kohaselt ja puidust või puidupõhistest materjalidest toorikuid, kasutades abivahendeid ja šabloone;
  • järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid puidu ja pidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel CNC puidutöötlemiskeskuses;
  • töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
  • on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
  • kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õppevorm tähendab, et üle poole õpingute mahust moodustab iseseisev töö, mis tagasisidestatakse õpetaja poolt. Seega sobib selline õppevorm eelkõige ennast juhtivatele õpilastele, kes tunnevad huvi arvutil ruumilise modellerimise ja sellega seotud CNC puidutöötlemispinkidel toodangu valmistamisest. Isikutel, kes juba töötavad samal erialal on võimalik tasemeõpet läbida ka töökohapõhise õppe vormis millisel juhul 2/3 õppe mahust moodustab praktika ettevõttes. Nii mittestatsionaarne õpe kui ka töökohapõhine õpe korraldatakse üldjuhul koos  -  10 tundi nädalas (osa sellest veebikeskkonnas)  vastavalt õppetöögraafikule.  Kokku toimub poole aasta jooksul ca 170 õppetundi  1-2 päevaste  õppesessioonide vältel millest viimasel toimub ka kutseeksam. Lisaks tuleb läbida 6  nädala pikkune ettevõttepraktika  ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel.

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga enda isikliku modelleerimistarkvara ostmiseks,  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks praktilise töö tundides. 

Õppe- ja rakenduskavad

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori erialaõppekavalink opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page.

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.
Teilt ootame
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.
Pärast kooli

Ootavad sind tööle mööbli tootmise ja puidutöötlemisega tegelevad ettevõtted. Võid hakata ka ise ettevõtjaks. 

Kontakt
Kontakt
Avaldatud 30.01.2024. Viimati muudetud 05.04.2024.