Veevärgilukksepp - 1 a (sessioonõpe)

Veevärgilukksepp - 1 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Veevärgilukksepp
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe, töökohapõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 1 aasta
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine, välistrasside ja rajatiste ehitamine Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid. Veevärgilukksepa 4. taseme kutse isik korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades.

Tööosad:

Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine

Välistrasside ja rajatiste ehitamine.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine.

Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonna ­tingimustes, nii sees kui väljas. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Töövahendid: pinnasevibraator, ketaslõikur, akutrell, vibrotrell, teemantpuurmasin, pressid toruliitmike tegemiseks, jne.

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õppevorm tähendab, et üle poole õpingute mahust moodustab iseseisev töö, mis tagasisidestatakse õpetaja poolt. Seega sobib selline õppevorm eelkõige ennast juhtivatele õpilastele, kes paralleelselt omandavad või juba on omandanud keskhariduse, sest hea veevärgilukksepp peab oskama oma töös arvestada  termodünaamika ja vedelike liikumise  seaduspärasusi. Isikutel, kes juba töötavad samal erialal on võimalik tasemeõpet läbida ka töökohapõhise õppe vormis millisel juhul 2/3 õppe mahust moodustab praktika ettevõttes. Nii mittestatsionaarne õpe kui ka töökohapõhine õpe korraldatakse üldjuhul koos  üle nädala 2- päevaste sessioonidena N-R 08.10 - 17.30 vastavalt õppetöögraafikule.  Kokku toimub aasta jooksul 17 kahepäevast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam. Lisaks tuleb läbida 10 nädala pikkune ettevõttepraktika veevärgitöid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel.

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

õppekavalink opens on new page Veevärgilukksepp 4. tase

rakenduskavalink opens on new page Veevärgilukksepp 4. tase

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.
Teilt ootame
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.
Pärast kooli

Ootab sind töö keskkonnatehnika-, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades, kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

Kontakt
Avaldatud 01.02.2024. Viimati muudetud 07.04.2024.